ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 
โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์
(SARASAS  SUKSAWAD  SCHOOL)

 
เป็นโรงเรียนลำดับที่ 8 ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์  จัดระบบการเรียนการสอนแบบ สามัญศึกษา
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยเปิดทำการสอนระบบสามัญตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 (ช่วงแรก)
ก่อสร้างอาคารเป็นอาคารตึก 4 ชั้น (อาคาร 1 ปัจจุบัน)  (ให้ใช้ไม่เกิน 2 ชั้น) โดยโรงเรียนมีเนื้อที่รวมทั้งหมด 161 ตารางวา
อนุญาตให้รับนักเรียนได้  240 คน ใช้ชื่อย่อโรงเรียน “ส.ส.ส.”

ปี พ.. 2539 ได้ดำเนินการซื้อที่ดินเพิ่ม 5 ไร่ 94 ตารางวา และก่อสร้าง อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง
(อาคาร 2 ปัจจุบัน) และได้ขออนุญาตความจุจาก 240 คนเป็น 1,390 คน บนพื้นที่รวมทั้งสิ้น 5 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับประถมศึกษา โดยต่อไปโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนในระดับ อนุบาล 1 ถึง
ประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาเมื่อวันที่  22 ตุลาคม พ.ศ. 2541  นางสาวนันทิภา  ยงค์กมล ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ 
จึงได้แต่งตั้ง นางเกษร  กลิ่นบัวทอง  แทน

ปี .. 2543 ได้มีการซื้อที่ดินเพิ่มเติมและปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพิ่ม จำนวน 3 อาคาร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
(อาคาร 3,4,5 ปัจจุบัน ) รวมห้องเรียนปัจจุบัน ณ เวลานั้น 71 ห้องเรียน ความจุนักเรียน 3,273 คน  พื้นที่บริเวณทั้งหมด 12 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา
ต่อมาเมื่อวันที่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2543  นางเกษร  กลิ่นบัวทอง  ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่
จึงได้แต่งตั้ง นางมนต์ณัฐ ปุณยธร  แทน

ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 6 ปัจจุบัน ) จำนวน 32 ห้องเรียน ความจุ 1,440 คน รวมห้องเรียนปัจจุบัน ณ เวลานั้น 90 ห้อง ความจุนักเรียนสูงสุดทั้งโรงเรียน 4,128 คน
พื้นที่ดินบริเวณโรงเรียน 15 ไร่ 2 งาน 55 4/10 ตารางวา

ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยต่อไปโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนในระดับ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนเต็มทุกระดับชั้นตั้งแต่ ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป ต่อมาเมื่อวันที่  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
นางมนต์ณัฐ ปุณยธร ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่ จึงได้แต่งตั้ง นางวรรณภา เจียรอัญมณีกุล แทน

ปี พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2548 นางวรรณภา เจียรอัญมณีกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่   
จึงได้แต่งตั้ง นางสุกัญญา สิงหเสนี แทน

ปี พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 นางสุกัญญา สิงหเสนี ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่
จึงได้แต่งตั้ง นางศิริจันทร์ เสมเถื่อน แทน
 
ปี พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2550 นางศิริจันทร์ เสมเถื่อน ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่              
จึงได้แต่งตั้ง นางจินตนา โหตรภวานนท์ แทน

ปี พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552 นางจินตนา โหตรภวานนท์ ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่
จึงได้แต่งตั้ง นางกุสุมา แย้มชู แทน
  
ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 นางกุสุมา แย้มชู ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่
จึงได้แต่งตั้ง นางสาวกาญจน์พิชา แอนุ้ย แทน

ปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวกาญจน์พิชา แอนุ้ย ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่                   
จึงได้แต่งตั้ง นางสาวสมควร พุ่มมี แทน

ปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยต่อไปโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนในระดับ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นางสาวสมควร พุ่มมี ได้ลาออกจากตำแหน่งครูใหญ่
จึงได้แต่งตั้ง นางชุติมา เจียมศิริเลิศ แทน

ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด 15 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา มีอาคารเรียน 6 อาคาร 1 หอประชุม 
และมีนักเรียนทั้งสิ้น 2,725 คน