พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 พันธกิจ (Mission)
เพื่อให้วิสัยทัศน์ (VISION)  ของโรงเรียนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและบรรลุตามจุดประสงค์ ทางโรงเรียนได้กำหนดพันธกิจ  
เพื่อให้เกิดการบริหารงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ  ดังนี้

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
    เข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
    เน้นกระบวนการอภิบาลและแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียน  ความประพฤติ บุคลิกภาพและชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิต 
    ให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
2. จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนความรู้สู่ความเป็นสากลและ
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย  ตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนและสื่อที่หลากหลาย
4. ปรับปรุง และพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

 
 

 
เป้าหมาย  (Goal)
 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางวิชาการเต็มศักยภาพสู่ความเป็นสากล สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
    ตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
3. ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ตามศักยภาพ
4. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
5. โรงเรียนมีทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
6. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียน