ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิภา ยงค์กมล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538 - พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นางเกษร กลิ่นบัวทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางมนต์ณัฐ ปุณยธร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 - พ.ศ.2546
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณภา เจียรอัญมณีกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา สิงหเสนี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริจันทร์ เสมเถื่อน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา โหตรภวานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549 - พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นางกุสุมา แย้มชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 - พ.ศ.2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจน์พิชา แอนุ้ย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2559 - พ.ศ.2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมควร พุ่มมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติมา เจียมศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตรดา ไชยยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางสางณัฐชยา มงกฎ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน