ปฐมวัย

นางสาวเรลัย สุรินทะ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพรรวินท์ มากกำไร
ครู

นางสาวประกายฝน เกษณา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวจีระภา คำพินิจ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ว่าที่ ร.ต.หญิงอ้อยใจ เพ็ชรนอก
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวชนกันต์ เวฬุวนารักษ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางพันวษา โหน่งเวียง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางปทิตตา แสงแจ่ม
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางปัณณทัต โสธรพิทักษ์กุล
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวพิมนภา ประเสริฐสังข์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวสุนิตา สง่ารักษ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางดนิตา โชติธนจินดาภา
พี่เลี้ยง

นางสาวนิราวรรณ เชื้อจารย์ชิน
พี่เลี้ยง

นางทิพย์วรรณ ครุฑศรี
พี่เลี้ยง

นางสาวคัทรียา มยุรา
พี่เลี้ยง,งานสหกรณ์

นางสาวยุวดี โทศรี
พี่เลี้ยง

นางสาวอภิรดี นามชาลี
พี่เลี้ยง

นางสาวบัณฑิตา ปัญญาเครือ
พี่เลี้ยง

นางสาวรุ่งนภา จันทร์เดช
พี่เลี้ยง

นางสาวธนัชชา คุ้มวงศ์
พี่เลี้ยง