กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจีรวดี บุดดีวงศ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัญยวรรณ์ มั่นยืน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิภาดา สินกิ่ง

นางสาวธมนวรรณ สิทธิทิม

นางสาวสุจิตตรา ภูมีศรี

นางสาวิตรี กิจเพียร

นางณัฐวสา จิรพิสิฐกุล

นางสาวศิรดา วรเลิศฤทธิชัย