กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลักษิกา ธรรมสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจารุววรรณ เจียงรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบุญสร้าง วัฒนะประดิษฐ์

นางสาวรุ่งอรุณ ผาบุตร

นางวรรณา เสรีชัยวณิช

นางปรียาภรณ์ ใจเที่ยงธรรม

นางสาวยุพาพรรณ พินิจสิน

นางสาวมนัญญา ตาลสถิตย์

นางนวพร สังวรรณา