กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวันชัย สุขราช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอารีรัตน์ ร่างเล็ก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววัชรินธร อุปชัย

นางนงลักษณ์ ปัสสาโก

นางสมคิด บุญแตง

นางศุภาวรรณ หุ่นจีน

นางสาวกมลวรรณ บุญประเสริฐ

นางสาวจรัญญา งามมาก

นางสาวศศิวิมล นาไพรวัน

นางนิตยา สุขดี

นางเดือนเพ็ญ รอดกลับ

นางสาวสิรินาถ คันโทเงิน