กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวรัชฎาภรณ์ ฤทธิเดช

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพรพิมล อนุศาสน์โกศล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมร ภู่พิจิตร

นางสาวหฤทัย ขำบัณฑิตย์

นางสาวกรรณิการ์ โหยงโสภา

นางสาวจรวยพร ขันท้าว

นางสาวภูริดา แอนุ้ย

นางศรีวงศ์ วาสทอง

นางสาวจริยาภรณ์ สอนเสนา

นางธิชากร อนุสัย

นางสาวสมัชญา สงวนกลาง

นางสาวผุสยา ป้องมณี