กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายประเวศ ดับทุกข์
ครูพละ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนพรัตน์ แสนสุรินทร์
ครูพละ

นางสาวมันทนา มหานิล
ครูพละ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายบุญแล นิ่มเถื่อน
ครูพละ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายธนาวุฒิ ภักดีอุดม
ครูพละ