กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปริญญา เอี่ยมยี่สุ่น
ครูดนตรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอภิวัฒน์ ทรัพย์ประเสริฐ
ครูดนตรี

นายอุดมชัย ขาวพรม
ครูดนตรี

นายวรวิทย์ จวนแจ้ง
ครูดนตรี

นางวนิดา โกมุข
ครูดนตรี

นางสาวเพชรมณี สียางนอก
ครูดนตรี

นายนันทวัฒน์ ขาวหอม
ครูดนตรี

นางสาวสาวิณี ศรีมหาโพธิ์
ครูศิลปะ

นางสาวศกุนตลา ปฏิมาประกร
ครูศิลปะ

นางสาวณัชชารีย์ วัชร์ธนเลิศสุข
ครูศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเกียรติคุณ ปฐมไพบูลย์
ครูศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2