กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสมควร พุ่มมี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวิตรี กิจเพียร

นางมณฑกาญจน์ เอี่ยมสอาด

นางสาวสมพิศ ถวิลสุข