คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสางณัฐชยา มงกฎ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระพันธ์ ยงค์กมล
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : กองอำนวยการ ในเครือสารสาสน์
ชื่อ-นามสกุล : นางวริศนันท์ เดชปานประสงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : เขตการศึกษาที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติมา เจียมศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลลิตา แซ่เอี้ยว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก : เขตการศึกษาที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรุงศิลป์ วีระกิติกุล
ตำแหน่ง : ตัวแทนครู
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางหนึ่งน้อง พรมมา
ตำแหน่ง : ตัวแทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก : สถานศึกษา