วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  “คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาตน”
 
ความหมายของปรัชญา “คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาตน” หมายถึง ความดี ความงามต่าง ๆ เช่นความเฉลียวฉลาด ความกล้าหาญ
ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ ความสุขุมคัมภีร์ภาพ ความสุภาพ ความเมตตากรุณา ความมัธยัสถ์ ความหมั่นเพียร คุณธรรม
จะต้องนำหน้าความรู้คือสำคัญกว่า  คุณธรรมจะทำให้เกิดความรอบรู้ เป็นท่อธารให้ความรู้ไหลมาจากท่อนั้น
ทั้งนี้และทั้งนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตของตนเอง ทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เรียนเพื่อพัฒนาชีวิต เรียนเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเอง

 “ ทำอะไร  ทำจริง ” (Age  Quod  Agis)
มาจากภาษาลาตินอ่านว่า  “ อาเย  กวอด  อายีส ”  แปลเป็นไทย คือ
                                                                                          อาเย   =    ท่านจงทำ
                                                                                          กวอด  =    สิ่งซึ่ง
                                                                                          อายีส   =   ท่านทำ

 
หมายถึง  จงตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ท่าน กำลังทำอยู่หรือจะแปลเป็นไทยสั้น ๆ ว่า
“ทำอะไรให้ทำอย่างจริงจัง เป็นคนจริง ทำงานจริงไม่เหลาะแหละ ”